Regulamin i polityka rodo

Regulamin korzystania z PORTALU INTERNETOWEGO

dla NGO prowadzonego przez STOWARZYSZENIE LIDER A4

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne korzystania przez Użytkowników z portalu internetowego dla NGO prowadzonego przez Stowarzyszenie Lider A4 dostępnego pod adresem www.lider-a4.org.
 2. Serwis internetowy dla NGO ma na celu dostarczenie i udostępnienie Użytkownikom ofert wolontariatu, informacji o tematyce związanej z wolontariatem, ułatwienie poszukiwania informacji na temat różnych form wolontariatu. Niniejszy serwis internetowy stanowi własność Stowarzyszenia Lider A4.
 3. Dane i informacje zawarte w tym serwisie są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych.
 4. Korzystanie z serwisu internetowego, w tym dodawanie ofert wolontariatu jest bezpłatne.
 5. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Prawa autorskie do serwisu, aplikacje powiązane z serwisem oraz wszelkie dane zamieszczone w niniejszym serwisie chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim i stanowią własność Stowarzyszenia Lider A4 lub/i autorów udostępniających te informacje za pośrednictwem serwisu. Użytkownik ma prawo do pobierania, drukowania całych stron lub fragmentów portalu pod warunkiem nienaruszania praw autorskich należących do Stowarzyszenia Lider A4. Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody Stowarzyszenia Lider A4.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 01. stycznia 2019 r.

 

§ 2

Definicje

 1. LGD – LGD – Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów – Lider A4
 2. Portal internetowy dla NGO – serwis należący do Stowarzyszenia Lider A4 dostępny pod adresem www.lider-a4.org, w którym zawarte są informacje i oferty dotyczące wolontariatu.
 3. Użytkownik – jest to osoba fizyczna/organizacja NGO, która poprzez akceptację Regulaminu korzysta z serwisu internetowego na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Korzystający – jest to Użytkownik reprezentujący podmiot poszukujący wolontariuszy, lub oferujący nieodpłatną pomoc poprzez podanie odpowiedniej oferty w serwisie.
 5. Dodawanie oferty – procedura / proces wypełnienia formularza zgłoszeniowego zawierającego informacje niezbędne do opublikowania oferty.
 6. Administrator strony – osoby czuwające nad prawidłowym funkcjonowaniem serwisu oraz odpowiedzialne za pilnowanie zgodności działań Użytkowników z Regulaminem.
 7. Regulaminem jest niniejszy Regulamin.

 

 § 3

Ogólne zasady korzystania z portalu internetowego

 1. Udział każdego Użytkownika w serwisie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na:
  1. akceptację Regulaminu w całości, bez żadnych wyjątków lub zastrzeżeń w tym zakresie,
  2. przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora w zakresie, w jakim zostały one wprowadzone do serwisu internetowego podczas procesu wypełnienia formularza zgłoszeniowego przy spełnieniu wymogów zawartych w art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. posługiwanie się środkami komunikacji elektronicznej (Internet) w celu korzystania z serwisu.
 2. Warunki techniczne, jakie muszą być spełnione do korzystania z serwisu internetowego to:
  1. posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej (np. Mozilla Firefox, Chrome lub innej kompatybilnej przeglądarki),
  2. akceptacja przez przeglądarkę internetową plików cookies, które zawierają informacje zapisywane przez serwer serwisu na komputerze Użytkowników, które serwer może odczytać w celu identyfikacji ponownego połączenia z tego komputera,
  3. posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail – dotyczy dodawania oferty.
 3. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu internetowego. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.
 4. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron www, które są własnością oraz są prowadzone przez niezależne podmioty. Użytkownicy powinni zdawać sobie sprawę z faktu, że Stowarzyszenie Lider A4 nie odpowiada za ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których odnośniki prowadzą przez stronę www.lider-a4.org. Stowarzyszenie Lider A4 nie ponosi odpowiedzialności za treści docelowych stron www.

 

§ 4

Dodawanie oferty

 1. Procedura dodawania oferty wolontariatu polega na:
  1. wypełnieniu przez Korzystającego formularza zgłoszeniowego,
  2. weryfikacji i akceptacji przez Administratora treści oferty,
  3. publikacji w serwisie oferty wolontariatu.
 2. Dodawanie oferty przez Korzystającego jest możliwe po wypełnieniu przez niego pól zawierających niezbędne informacje, takie jak: tytuł oferty,  treść oferty, dane kontaktowe (adres), termin ważności oferty.
 3. Dane kontaktowe Korzystającego (adres) podane w formularzu będą widoczne dla wszystkich Użytkowników serwisu..
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do edycji treści oferty dla przejrzystości i jednolitości serwisu internetowego.
 5. Edycja lub usunięcie oferty możliwe jest w dowolnej chwili na prośbę Korzystającego wyrażoną pisemnie i przesłaną za pomocą poczty elektronicznej lub na adres: Stowarzyszenie Lider A4, 55-040 Kobierzyce, ul. Witosa 15
 6. Zamieszczanie w ofercie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nawołujących do nienawiści, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Treści takie zostaną usunięte przez Administratora i zgłoszone odpowiednim organom ścigania.
 7. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Korzystającego danych, Administrator może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert (ogłoszeń), ich prawdziwość, aktualność, rzetelność i istnienie ogłoszeniodawcy.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy opublikowania oferty bez podania przyczyny, jeżeli dana treść narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, przepisy Regulaminu lub zasady współżycia społecznego.

 

§ 5

Ochrona danych osobowych – polityka RODO

 1. W związku z uczestnictwem w serwisie internetowym w jego zasobach gromadzone i przetwarzane są dane osobowe jego Użytkowników, podawane przez Użytkowników wyłącznie w sposób dobrowolny.
 2. Administratorem, czyli podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Lider A4, ul. Witosa 15, 55-040 Kobierzyce, NIP: 8961472454, REGON: 020831725, KRS: 0000309833, e-mail: biuro@lider-a4.pl, www.lider-a4.pl
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych odbywa się listownie na adres: 55-040 Kobierzyce, ul. Witosa 15, przez e-mail: iodo@lider-a4.pl lub telefonicznie: 71 3111135.
 4. Dane osobowe w serwisie www.lider-a4.org przetwarzane są w celu otrzymania i udostępnienia Użytkownikom ofert wolontariatu,
 5. Użytkownikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  2. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  3. prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), który stanowi, że „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”. Niekiedy podstawą przetwarzania jest także art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia, który stanowi, że „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”. Cel przetwarzania uzależniony jest od kontekstu prawnego. Będą to m.in. realizacja projektów w konkursach ogłaszanych przez LGD, realizacja pracy lub podejmowanie inicjatyw w formie wolontariatu, czy udział w wydarzeniach organizowanych przez LGD.
 7. Stowarzyszenie może być zobowiązane do przekazania danych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, może być również zobowiązane do przekazania danych do organów Unii Europejskiej, co jest związane z realizowanymi przez nas działaniami w ramach PROW 2014-2020. Będzie się to odbywało zawsze w dobrej wierze, mając na względzie konieczność zapewnienia jak najlepszej ochrony Danych.
 8. Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest m.in. od czasu realizacji projektów oraz wytycznych do nich, czy wymogów instytucji finansujących. Każdorazowo otrzymane dane osobowe będziemy przechowywać nie dłużej, niż wymagają tego przepisy lub zawarte umowy na realizację zadań, o czym informujemy podczas otrzymywania danych osobowych.

 

§ 6

Zmiany Regulaminu

 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.
 2. Po ukazaniu się na stronie głównej serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż dodanie oferty w serwisie po takim ogłoszeniu jest równoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
 3. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik nie będzie miał możliwości zapisania się na szkolenie bądź zamieszczenia oferty wolontariatu.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do serwisu internetowego. Administrator nie ma możliwości ich zweryfikowania co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
 2. Administrator nie odpowiada w żaden sposób w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach serwisu internetowego przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność.
 3. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu serwisu internetowego oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia portalu internetowego w celu jego ulepszenia, dodawania funkcjonalności lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie treści umieszczanych przez Korzystających na łamach portalu internetowego i umieszczanie ich w innych miejscach w sieci Internet lub wykorzystywanie ich w inny sposób przez osoby trzecie.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych portalu internetowego zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek niepożądanego działania osób trzecich lub siły wyższej i zdarzeń losowych.
 7. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści portalu internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 8. Administrator portalu internetowego nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z serwisu, a w szczególności za szkody wynikające z:
  1. Interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w portalu internetowym oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;
  2. Niemożności korzystania z portalu internetowego, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie.

 

 

Ciekawe linki